fbpx

MessageFlow
התוכנה שלך לשיווק ואוטומציה בוואטסאפ

מספרים לא שמורים

מספרים לא שמורים באנשי קשר

messageflow יכולה לשלוח הודעות למספרים גם אם אינם שמורים בספר הטלפון של המספר השולח

וגם אם המספר המקבל לא שמר אתכם

יחד עם זאת יש לשים לב שבהודעה ראשונה שאתם שולחים למישהו שלא שמר את המספר שלכם באנשי הקשר שלו הקישורים אם יש לכם כאלו בהודעה לא יהיו כחולים ולחיצים, אלא רק לאחר שהוא השיב.

פוסטים נוספים: